Sixty Fruits is een voorbeeld van een sociale onderneming. Dankzij de verkoop van hun vintage meubels kunnen ze mooi werk bieden aan deelnemers op hun weg naar arbeidsparticipatie. Deze ontvangen werkbegeleiding en krijgen de mogelijkheid de participatieladder op te klimmen.

Gisela Houter hoorde mijn inleiding op de ETA over Business as Mission. Gisela is mede-initiatiefnemer van Sixty Fruits en volgt een opleiding Missionair Werk. Zij gebruikte het Business as Mission concept om te beschrijven waar ze voor staan. Bemoedigend voor mij als schrijver om dat te horen! Meer over Sixty Fruits. 

Of ga er even rustig voor zitten en lees hieronder de beschrijving, oftewel het missional sociaal enterprise plan, wat Gisela me mailde.

attachment attachment

 

 

 

 

1.1 Beschrijving missionaire social enterprise

In dit hoofdstuk geef ik een beschrijving van Sixty Fruits zoals dat nu gerealiseerd is of we het komende jaar verwachten te realiseren. Deze beschrijving is het resultaat van de oriëntatie en visievorming in samenwerking met het team het afgelopen jaar.

De nadruk voor mij, deze stage, ligt op het missionaire doel. Maar wat houdt dat precies in, hoe geven we daar vorm aan, waarin onderscheidt een christelijke social enterprise zich van een seculiere social enterprise? De uitgangspunten van BAM (Business as Mission) zijn hierbij goed toepasbaar.

In het kort:

 • Het koninkrijk van God op aarde;
 • Holistische transformatie;
 • De vier P’s: People, Planet, Profit en Pneuma ofwel Purpose;
 • Meerdere stakeholders;
 • Een mondiaal perspectief;
 • Verheerlijking van God. (Gort, 2015)

De drie aspecten missionair, social en enterprise lopen in elkaar over zal blijken uit de beschrijving. Ook Gort (2015) pleit voor een naadloze integratie tussen geloof, werk en business. De onderneming vormt de basis van waaruit we onze sociale en missionaire doelen kunnen realiseren. De sociale en missionaire doelen zijn twee kanten van dezelfde medaille van het evangelie.

Voor onderstaande beschrijving maak ik gebruik van de indeling volgens de theorie van Lubberding (2013), te weten; bestaansrecht, inrichting en leefbaarheid.

Bestaansrecht (missie, visie en strategie)

Sixty Fruits is een sociale onderneming. Het maatschappelijk probleem dat Sixty Fruits aanpakt betreft mensen die door diverse omstandigheden onvoldoende mogelijkheden om een plek op de (betaalde) arbeidsmarkt te bemachtigen, daardoor stilstaan in hun ontwikkeling, een laag zelfbeeld hebben en/of in een isolement dreigen te komen.

Dankzij de restauratie en verkoop van onze vintage meubels kunnen we mooi werk bieden aan deelnemers op weg naar arbeidsparticipatie. Zij ontvangen werkbegeleiding van een vakman en krijgen de mogelijkheid de participatieladder op te klimmen. Zij leren daarbij alle facetten van een klein ambachtelijk bedrijf kennen.

Volgens onze statuten is de stichting opgericht ten doel:

 • het commercieel actief zijn in ambachtelijke en andere bedrijfsmatige werkzaamheden die waarde toevoegen aan het maatschappelijk verkeer (Profit);
 • het sociaal actief zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van begeleid werk (People);
 • als volgelingen van Jezus Christus Gods liefde voor alle bij de stichting betrokken personen voorop te stellen (Pneuma/Purpose);

Hoewel de P van Planet niet genoemd wordt, komt het wel degelijk aan de orde door meubels een tweede leven te geven. Dat is mooi, waardevol en duurzaam.

De stichting vormt dus een werkorganisatie waarin deelnemers werkzaamheden kunnen verrichten, waarbij ze worden getraind in algemene werknemersvaardigheden, zodat zij hun maatschappelijke zelfredzaamheid vergroten. De deelnemers aan een ontwikkelingstraject worden door externe partijen (verwijzende organisatie, zorgpartner) ingebracht. De te realiseren doelstellingen per deelnemer worden vooraf met betrokken partijen vastgesteld. Sixty Fruits ontvangt indien mogelijk een financiële vergoeding voor de begeleiding en ontwikkeling van deelnemers.

De werkzaamheden binnen Sixty Fruits worden zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen voor een specifieke taak en eventueel de begeleiding van een trajectdeelnemer bij deze taak.

Naast de dagelijkse werkzaamheden wil Sixty Fruits een sociaal netwerk vormen door regelmatig bijeenkomsten en werkplaats activiteiten te organiseren voor alle betrokkenen en belangstellenden. 

Stakeholders.

Gort (2015) parafraseert 1Joh 4:20 als volgt: ‘Elk bedrijf dat zegt dat het God liefheeft, maar niet zijn stakeholders liefheeft is een leugenaar’. BAM gaat vooral om gezonde relaties. Wie zijn onze stakeholders en hoe willen we ze liefhebben?

 • We richten ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en veelal aan de rand van de samenleving staan. Wij begeleiden ex-gedetineerden, vluchtelingen, jongeren die moeite hebben hun maatschappelijke positie in te nemen en mensen die door psychische problemen (nog) niet aan regulier werk toekomen. Voor hen biedt Sixty Fruits een sociale structuur en een werkomgeving waar zij werknemersvaardigheden kunnen leren, zoals afspraken nakomen en samenwerken. Dagbesteding bij Sixty Fruits houdt in:
 • “Kleinschaligheid – en mooi werk”. Er werken niet meer dan 10 deelnemers tegelijkertijd bij ons.
 • Houtbewerking/restauratie zorgt voor “zweten, concentratie en geeft snel resultaat”
 • Intensieve begeleiding is altijd mogelijk. De begeleider werkt zélf ook mee. We houden een spanningsboog van maximaal 4 deelnemers per begeleider aan.
 • Onderneming, géén “bezigheid” . De meubels moeten mooi worden – anders koopt niemand ze. Dat betekent eer van je werk.
 • Mensen die hart hebben voor mensen.
 • Binnen SixtyFruits zijn twee fte werknemers in dienst. Voor hen wil Sixty Fruits een transparante werkgever zijn zonder hiërarchie, maar wel met een duidelijke rolverdeling, waar inbreng gewaardeerd wordt. Wat het fijn maakt om voor SixtyFruits te werken is het sociale en ondernemende karakter en het (her)scheppend bezig zijn.
 • We werken met vrijwilligers, mensen die er bewust voor kiezen om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan om de volgende redenen: Behoefte aan zingeving; behoefte aan “mooi ambachtelijk werk” – in aanvulling op b.v. kantoorwerk; het leren van de Nederlandse taal – voor ex-vluchtelingen die daarmee als het ware “stage” lopen; Het hebben van zinvol werk als de arbeidsmarkt te weinig kansen biedt; het opdoen van arbeidsritme (na ziekte of na werkloosheid) in een veilige omgeving of als stage; gericht op toekomstig werk in b.v. een sociale onderneming.
 • Onze klanten kopen bij ons een meubel met een verhaal. Sixty Fruits geeft Deens design meubels een tweede leven. Originele retro dressoirs uit de jaren 50/60, tafels, stoelen en andere vintage meubels worden door ons vakkundig gerestaureerd. We nemen alle tijd voor het restaureren van onze vintage dressoirs en andere retro meubels. We werken voor hoge kwaliteit; zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: “with TLC” (Tender, Love and Care). De Deens design meubels zijn die behandeling ook waard. Als je een meubel bij SixtyFruits koopt draag je tevens bij aan het bieden van kansen aan mensen die zich in lastige omstandigheden bevinden. Dat geeft een goed gevoel.
 • Sixty Fruits heeft groeiende relaties met zorgpartners als RIBW, Siza, wijkcoaches, de
 • gemeente en justitie. Zorgpartners werken met SixtyFruits samen omdat wij hun cliënten een zinvolle dagbesteding kunnen bieden in aanvulling op hun dienstverlening. Dagbesteding heeft bij ons altijd het doel om te klimmen op de participatieladder, zie hier0nder.

sixtyfruits_afb1

In onze aanpak willen wij “de extra mijl” gaan – als een deelnemer zich te vaak verslaapt halen we hem een paar keer achter elkaar op. We zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van dagbesteding en doen wat daar op het moment voor nodig is. We stellen heldere doelen samen met de deelnemer en rapporteren periodiek over de voortgang.

 • Gemeente Arnhem. Op basis van de Participatiewet per 1 januari 2015, heeft de gemeente verantwoordelijkheid om meer mensen aan het werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is bedoeld voor iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft. De gemeente ondersteunt deze mensen bij het vinden van werk middels: re-integratie, loonkostensubsidie, beschut werk, sociale werkvoorziening en dagbesteding. Sixty Fruits staat als dienstverlener ten behoeve van sociale activering of toeleiding naar werk vermeld op de site van de gemeente ‘zo doen we het in Arnhem’. Men komt in aanmerking voor een plek na verwijzing door: Huisarts, jeugdarts of specialist, Wijkteam of CJG, Jeugdwet, Wmo, Kortdurend eerstelijns verblijf (subsidieregeling Wlz), Wet Langdurige zorg (Wlz).

 

Strategie.

De stichting bestaat sinds eind 2014 en heeft een budget voor 2016 dat richting de € 100.000 gaat. Ons budget zal binnen 2-3 jaar groeien tot € 300.000. Sixty Fruits ontwikkelt zich voorspoedig door een gedegen ondernemingsontwikkeling.

We streven ernaar dat 80% van onze bedrijfsvoeringskosten wordt gedekt door de verkoop van meubelen en 20% door begeleidingssubsidie. Op termijn willen we dat alle begeleidingskosten kunnen worden betaald door begeleidingssubsidie.

We vinden dat deelnemers die productief zijn ook in aanmerking moeten komen voor een kleine vergoeding op maandbasis, vanuit het gezonde loon-naar-werken principe. Dat komt dan bovenop hun uitkering. Nu zijn er situaties waarin bijv. een ex-gedetineerde in schuldsanering heel weinig te besteden heeft waardoor criminaliteit lonkt. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Arnhem en er zijn mogelijkheden.

Wij beschikken nu over een bedrijfsruimte van 150 m2 maar gaan in september 2016 over naar een bedrijfsruimte van 300 m2.

De stichting onderzoekt mogelijkheden om begeleid wonen aan te kunnen bieden aan cliënten (er is een actieve relatie met zorgondernemers die daarin reeds een onderneming hebben opgebouwd).

Tijdens onze workshop ‘identiteit’ hebben we wensen voor de toekomst gedeeld:

 • Groei in alle opzichten, maar een stabiele groei: meer deelnemers, vrijwilligers, (vaste) klanten, een meer gevestigde naam in de markt en bij zorgpartners. Betrokkenheid vergroten/behouden.
 • Goede balans in onderneming-zijn/bedrijfsmatig werken (kwaliteit bieden, effectief werken, productiviteit) én sociaal zijn (ontspannen, maatwerk, mens voorop, aandacht voor mensen die binnenlopen).
 • Meer aandacht voor heelmaking op diverse levensterreinen.
 • Impact op mensenlevens inzichtelijk: ervaringsverhalen verzamelen (idee: wandje met foto’s). Verhalen op onze site plaatsen.
 • Meer creativiteit en innovatie in producten, diensten en activiteiten.

1.2 Inrichting (staf, structuur en systemen)

Binnen Sixty Fruits kan je twee primaire processen onderscheiden:

 1. Inkoop, restauratie, marketing, verkoop en levering van vintage meubelen
 2. Intake en begeleiding van deelnemers

Deze processen raken elkaar met name in de restauratie die zoveel mogelijk door deelnemers wordt uitgevoerd onder begeleiding.

Staf:

De verdeling van verantwoordelijkheden zijn als volgt:

 • Inkoop meubels;
 • Expert in restauratie;
 • Product innovatie;
 • Presentatie showroom;
 • Marketing;
 • Begeleiding deelnemers.

Chef werkplaats/werkbegeleider:

 • Voorraadbeheer;
 • Werkplanning en –voorbereiding;
 • Aansturing restauratie;
 • Intake en begeleiding van deelnemers op weg naar arbeidsparticipatie;
 • Onderhouden contacten met zorgpartners.

Financiële administratie:

 • Boekhouding;
 • Financiële administratie;
 • Managementinformatie opstellen;
 • Participeren in overleg.

Directeur:

 • Jaarplanning gehele stichting;
 • Visie en beleidsvorming;
 • Managementrapportages;
 • Organisatie en leiding;
 • Relatiebeheer;
 • Begeleiding deelnemers;

Het kernteam beschikt over ondernemerscompetenties, sociale competenties (jobcoaching) en zijn vaardig op het gebied van financiën, inkoop en/of restauratie van vintage meubels. Op een na zijn ze christen en willen middels hun werk voor Sixty Fruits bouwen aan Gods Koninkrijk. Het is een punt van overweging geweest of het verstandig was om een anders-gelovige in dienst te nemen. Maar zolang de meerderheid van het team christen is en omdat desbetreffende persoon zich respectvol opstelt, geven we de ruimte. De voorkeur gaat wel uit naar christenen zodat zij in hun werk door Gods Geest geleid worden.

Bestuur

Het bestuur bevindt in een overgangssituatie. Bij de oprichting hebben de initiatiefnemers zitting genomen in het bestuur. Het bestuur fungeerde tevens als directie. Nu de stichting groeit past een bestuur op afstand beter. Inmiddels hebben we een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden, een fijne christen met een sociaal hart en capaciteiten om een organisatie te leiden.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers Meubelrestauratie restaureren vintage dressoirs en begeleiden deelnemers met hun werkzaamheden op de werkplaats.
Daarnaast hebben we vrijwilligers rondom Marketing, ICT en Fotografie. Er zijn diverse mogelijkheden om als vrijwilliger actief te zijn voor SixtyFruits.

Systemen

De systemen waar we mee werken worden geprofessionaliseerd, zoals de verkoop via de website waar SEO (zoekmachine-optimalisatie) maximaal wordt toegepast.

Daarnaast hebben we eenvoudige systemen voor intake en voortgangsrapportage ontwikkeling deelnemers, inkoop en voorraadbeheer, werkplanning, personele bezetting, levering meubels, werving vrijwilligers en financiële administratie.

1.3 Leefbaarheid (waarden, cultuur en stijl)

Waarden

We willen als stichting meer zijn dan mensen die hier vanuit hun individuele overtuiging vorm aan geven, we willen als Sixty Fruits ons geloof uitdragen.

Waar we voor staan:

 • Kernwaarden: Liefde voor elkaar, Geduld en Groei, zijn vertaald in zichtbare manieren van doen. We sporen elkaar aan om het goede te zien en te doen.
 • Professionalisering van het begeleidings- en ontwikkelingsproces van deelnemers en vrijwilligers.
 • We communiceren professioneel met onze zorgpartners en betrokkenen.
 • We zorgen voor maatwerk en bewegen zorgpartners om “de extra mijl te gaan”.
 • We maken onze impact meetbaar.
 • We genieten van mooie vintage meubels die na zorgvuldige behandeling een tweede leven krijgen.
Liefde.
Al had ik grote vaardigheden en kon ik mensen in vervoering brengen, maar ken de liefde niet – ik was niets meer dan het kraken van een roestig hek.
Al sprak ik Gods Woord met kracht, onthulde ik geheimen en kon ik de moeilijkste dingen uitleggen, al had ik geloof dat zo groot was dat ik tegen een berg kon zeggen “ga opzij” en hij ging – maar had ik de liefde niet, ik was niets.  
Al gaf ik alles wat ik had aan de armen en liet ik mijzelf verbranden als een martelaar, maar ik had niet lief – dan kwam ik nergens. Dus wat ik ook zeg, geloof of doe – ik ben failliet zonder de liefde.
De liefde geeft nooit op. De liefde geeft meer om anderen dan om het eigen ik. De Liefde hoeft niet te hebben wat het niet heeft. De liefde stapt niet rond als een pauw en heeft geen opgezwollen kop. Dringt zichzelf niet op aan anderen. Zegt niet altijd “ikke eerst”- Vliegt niet uit de bocht – Houdt fouten van anderen niet bij. Geniet niet als anderen ten onder gaan. Wordt blij van de waarheid. Alles verdraagt zij – Ze vertrouwt God altijd – Zoekt altijd naar het beste – Kijkt niet terug maar blijft volharden. De liefde zal nooit vergaan. www.sixtyfruits.nl

Wat ons motiveert:

Wij zijn gek op vintage meubelen, werken met hout en we hebben hart voor mensen.

De achterliggende motivatie vinden wij in onze christelijke identiteit die ons aanspoort tot Liefde voor onze medemens – in daden zichtbaar.

We zeggen niet dat we het allemaal zo goed doen – maar we houden er aan vast: “Wij willen de Liefde leren”. Het kader hierboven staat op onze website.

Cultuur

We zijn allemaal ‘Sixtyfruiters’ of ‘fruitcakes’ zojewilt, zeggen we bij Sixty Fruits. Niemand is volmaakt, we hebben allemaal God nodig, we hebben allemaal nog een hoop te leren, iedereen heeft iets te geven.

Een inspirerende Bijbeltekst hierbij is: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hun is het koninkrijk van de hemel’ (Matt. 5:3 NBV).

Er is een sfeer van gelijkwaardigheid en aanvaarding. Natuurlijk willen we onze deelnemers uitdagen om zich te ontwikkelen, maar dat neemt niet weg dat ze mogen zijn wie ze zijn. Er is veel begrip dat mensen moeten lijden onder hun omstandigheden, ook al hebben ze deze zelf gecreëerd. Als bijv. een deelnemer binnen komt met een somber gezicht en vertelt dat hij door de huurbaas uit zijn huis wordt gezet omdat deze erachter is gekomen dat hij in de schuldsanering zit, klimt de begeleider direct in de telefoon om dit tot op de bodem uit te zoeken en ervoor te zorgen dat onze man rechtvaardig wordt behandeld.

Hoewel we vaste pauzetijden kennen, lopen deze vaak uit omdat we graag met elkaar in gesprek zijn. In het laatste overleg met het hele team, incl. vrijwilligers, kwam aan de orde dat er behoefte was aan afspraken over rookpauzes en opruimen van de werkplaats voor vertrek. We moeten beter leren hoe we gezonde discipline kunnen combineren met ruim aandacht voor elkaar. De manier van samenwerken wordt in verband met de groei langzamerhand meer gestructureerd. Dat is nodig omdat deelnemers zich beter kunnen ontwikkelen in een overzichtelijk en stabiel klimaat.

 

1.4. Doelstellingen

Het hoofddoel van Sixty Fruits is:

Vanuit Gods liefde arbeidsplaatsen aanbieden op het gebied van restauratie en verkoop van vintage meubelen, die een zinvolle dagbesteding, sociale omgeving, dagelijkse structuur en persoonlijke ontwikkeling mogelijk maken.

sixtyfruits_afb2

 

Op social-enterprise.nl wordt een model ‘impact-first’ beschreven.

Het model geeft de activiteiten van een bedrijf weer, de outputs daarvan, en hoe deze leiden tot positieve effecten voor individuen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Het creëren van maatschappelijke meerwaarde is het kenmerk van een sociale onderneming. Het meten en aantoonbaar maken van de bereikte impact is daarom cruciaal voor de legitimiteit van de social enterprise. Ook Gort (2015) onderstreept het belang van meten zodat je als bedrijf kan vaststellen of je op koers bent.

(beoogde)

Effecten

Deelnemers zijn zelfstandiger, beschikken over betere werknemersvaardigheden, zijn sociaal actiever, minder vaak ziek, hebben een gezonder dagritme.

Deelnemers ontdekken persoonlijke kwaliteiten en interesses op het gebied van werk.

Kansen op de arbeidsmarkt nemen toe.

Minder terugval, op termijn minder zorgkosten overheid en minder uitkeringen.

Klanten voelen zich betrokken en dragen bij aan de maatschappij door een meubel van Sixty Fruits te kopen.

Outputs Mensen met sociaal-psychische (gedrags)problemen, gedetineerden, asielzoekers, langdurig werklozen, krijgen toegang tot een zinvolle werkplek

Opdrachtgevers (sociale partners) en Sixty Fruits tekenen overeenkomst aansluitend bij participatiewet en WMO

Aantal gerestaureerde en verkochte meubels

Activiteiten SixtyFruits creëert werkplekken voor en biedt begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/samenleving

SixtyFruits verkoopt gerestaureerde tweedehands meubels

Inputs Kosten bedrijfsvoering

Begeleidingskosten

 

Koninkrijksdoelen

Onze drijfveer komt voort uit het besef dat Jezus liet zien in woord en daad dat Gods koninkrijk er juist is voor de zwakken. Wij mogen Zijn voorbeeld volgen met datgene wat Hij ons heeft gegeven, onze talenten, middelen en inzet. Ons verlangen is dat betrokkenen bij Sixty Fruits tot hun werkelijke bestemming mogen komen. We bidden dat Sixty Fruits een instrument zal zijn in Gods plan, een plek waar Gods liefde, vrede en rechtvaardigheid heerst.

God dienen is geen aparte bezigheid naast je werk, we willen God dienen met alles wat we doen, thuis, in de kerk, bij Sixty Fruits; in gesprekken, tijdens de bbq, het omgaan met conflicten of mislukking, door het restaureren van een meubeltje, het schoonvegen van de werkplaats, in alles! Het koninkrijk van God moet doordringen in alle facetten van Sixty Fruits.

Het missionaire doel van Sixty Fruits is direct betrokkenen door woord en daad bekend te maken met Gods liefde. Middels de arbeidsplaatsen en de begeleiding die we bieden willen we bijdragen aan persoonlijk herstel en bevrijding. Het liefst zouden we mensen tot Jezus leiden, maar transformatie kost tijd. Het gaat om de eer van God!

Ons missionaire doel willen we realiseren door:

Communicatie:

Op de website, in vacatureteksten, op posters in de werkplaats, in kennismakingsgesprekken met potentiële zorgpartners of deelnemers, enz., refereren we onomwonden naar onze christelijke identiteit en vertellen we wat ons motiveert.

In gesprekken met deelnemers en vrijwilligers en binnen het team komt ons vertrouwen op Jezus aan de orde en spreken uit dat Jezus liefde voor iedereen is.

Voorbeeld:

We pretenderen niet dat we zelf zo goed zijn, maar wel dat we een goed voorbeeld volgen. De hopen dat de vruchten van de Geest (liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing) zichtbaar worden in ons en willen daarop aanspreekbaar zijn.

Gebed:

We bidden met het team voor Sixty Fruits en alle betrokkenen. We danken God voor de zegen die wij ontvangen, de mooie momenten die we ervaren in de onderlinge contacten. We vragen gericht Gods leiding in specifieke situaties en beslissingen die voor liggen.

We bidden minimaal eens per maand met elkaar.

Stijl van leidinggeven:

Er doen zich natuurlijk conflictsituaties voor in de dagelijkse praktijk, of situaties die om bijsturing vragen. We willen hierbij een Bijbelse norm hanteren, met een houding van vertrouwen, geduld en vergevingsgezindheid. Voorbeelden variëren van toe-eigenen van materialen van Sixty Fruits, provocerend gedrag tijdens pauzes, of toen een vrijwilliger zonder afstemming met ons de handelsactiviteiten van Sixty Fruits ging kopiëren. We willen naast mensen staan, tijd nemen en hen een tweede, derde of meer kansen geven. Dat betekent in gesprek gaan, besef hebben voor de achterliggende behoeftes en daar opbouwend mee om gaan.

We willen vooral dichtbij zijn, in relatie. Dat betekent gebrokenheid aanvaarden, omdat we in een gebroken wereld leven en omdat we zelf ook gebrokenheid kennen. Zonder iets af te doen van ons vertrouwen op God die alles nieuw maakt. Zoals Gort stelt: ‘de ladder af en de ladder op’ (2015, blz 83).

Geestelijke impact, sfeer en dergelijke, zijn lastig te meten. Verhalen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn (Gort 2015). We willen een story board maken met verhalen over en van deelnemers bij Sixty Fruits.

 

1.5. Vervolgplan

Welke mogelijkheden zie ik om in de toekomst het missionaire karakter van Sixty Fruits te versterken?

 

Tijdens de workshop identiteit hebben we uitgesproken dat we onszelf in zekere zin als kerk beschouwen: een plek waar men met elkaar leert en groeit in het volgen van Jezus. Sixty Fruits kan een plek zijn voor mensen die (nog) niet geloven, waar ze aansluiting vinden bij het geloof. Van belonging naar behaving naar believing, zoals dat in deze generatie werkt. Op een laagdrempelige manier kan Sixty Fruits mensen de mogelijkheid bieden om bij een gemeenschap te horen waarin ze God kunnen ervaren.

Om die gemeenschap te worden is er volgens meer nodig dan wat we nu doen, ik denk zelf aan:

 • Vaker met elkaar te bidden en Bijbel te lezen dan eens per maand.
 • Vaker momenten te creëren waarop we met iedereen bij elkaar zijn (van bestuur tot deelnemer). Nu werkt iedereen parttime; van drie dagen tot een halve dag per week, waardoor mensen elkaar niet ontmoeten. Dit kan een zaterdagmiddag zijn.
 • Elkaar aanmoedigen ons leven met elkaar te delen. Als je een gemeenschap bent, eindigt Sixty Fruits niet om vijf uur. Daarom is ontmoeting ook belangrijk zodat je weet wat in ieders leven speelt. Het leven delen betekent zaken zoals: een ander helpen verhuizen, mee gaan naar een lastige huisbaas, op verjaardag komen, enz.

Gort spreekt over een ‘ondersteunend eco-systeem’, een systeem waardoor het BAM-bedrijf én de BAM-visie wordt versterkt. Vijf actoren worden hiervoor onderscheiden: bedrijven, kerken, NGO’s, academici en overheid. Hieronder enkele concrete actoren die voor Sixty Fruits relevant zijn als ‘eco-systeem’.

Er zijn drie kerken in Arnhem die een rol zouden kunnen spelen vanwege lidmaatschap van team- en bestuursleden. Het is zaak dat kerkleiders het belang van werk en business begrijpen. Het is belangrijk bevestiging en toerusting te ontvangen vanuit de kerk voor het missiewerk dat wij doen. De kerk kan voor ons bidden. Ze kunnen potentiele deelnemers of vrijwilligers doorverwijzen naar Sixty Fruits. Ze kunnen participeren in activiteiten die Sixty Fruits organiseert, zoals workshop meubel opknappen. Om de rol van de kerk te vergroten moeten wij in gesprek gaan met de leiding en podium vragen.

Ik ben betrokken bij het PioniersNetwerk Arnhem. Dat is vooral gericht op pioniers die nieuwe gemeenschappen vormen, niet zozeer bedrijfsmatig. Sixty fruits is een vreemde eend in die bijt, maar de contacten zijn waardevol omdat we elkaar herkennen in het verlangen om ‘in de wereld’ te zijn en het geloof praktisch te maken in contact met buiten-kerkelijken. Het PNA is een bron van inspiratie voor 60F en hopelijk wederzijds.

We hebben diverse contacten op verschillende niveaus met het Leger des Heils. Zij ‘leveren’ ons ook deelnemers. Deze contacten zouden we meer kunnen bundelen en bestendigen, zodat we een hechtere samenwerkingsrelatie aangaan. De missie van het Leger des Heils sluit naadloos aan bij Sixty Fruits.

Onderwijs: Ik heb de opleiding Missionair Werk (MW) aan de ETA gevolgd. Dankzij een inleiding van Gea Gort tijdens een opleidingsbijeenkomst, ben ik terecht gekomen op het BAM-gedachtengoed. Heel behulpzaam, zoals blijkt uit dit verslag. Op mijn/onze beurt kunnen we ook tot voorbeeld dienen voor de studenten MW die zich oriënteren op hoe zij invulling kunnen geven aan hun verlangen meer missionair te zijn. Ook zou ik casuïstiek kunnen voorleggen aan de studenten om daarmee input te krijgen voor bepaalde dilemma’s en hen aan het denken te zetten.

Daarnaast, niet zozeer als missionaire versterking; de HAN. Ik ben docent Bedrijfskunde bij de HAN. De social enterprise-visie wordt ook wetenschappelijk onderzocht. Ik heb contacten met een lector die zich hiermee bezig houdt. De wetenschappelijke inzichten kunnen wij toepassen en wij kunnen tot voorbeeld dienen voor het onderwijs.

Gisela Houter, september 2016